Quan hệ Cổ đông
Quan hệ Cổ đông

Cổ phiếu LDG

Công bố Thông tin

14 - 06 - 2017
9

Công Văn Số 125 V/v Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Báo cáo tài chính

1

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II/2017

2

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý II/2017

3

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1/2017

4

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1/2017

5

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2016 Đã Được Kiểm Toán

6

Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2016 Đã Được Kiểm Toán

7

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2016

8

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý IV Năm 2016

9

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III/2016

10

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý III/2016

11

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II/2016

12

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý II/2016

13

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016

14

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2016

15

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Năm 2015 Đã Được Kiểm Toán

16

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2015 Đã Được Kiểm Toán

17

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 4/2015

18

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4/2015

19

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2015

20

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3/2015

21

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý 3/2015

22

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2015

23

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2015

24

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Soát Xét 6 Tháng Năm 2015

25

Báo Cáo Tài Chính Riêng Soát Xét 6 Tháng Năm 2015

26

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015

27

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014

28

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

29

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

30

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

31

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

32

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

33

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo Quản trị công ty

1

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2016

2

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2016

3

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2015

4

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2015

5

Báo cáo tình hình quản trị công ty (Năm 2014)

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

1

Báo Cáo Thường Niên Năm 2016

2

Báo cáo thường niên năm 2015

3

Báo cáo thường niên năm 2014

Điều lệ - Quy chế

1

Điều Lệ Công Ty LDG Group Năm 2017

2

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG

http://www.ldggroup.vn/
http://www.ldggroup.vn/catalog/view/theme/