Investor Relations
Investor Relations

Cổ phiếu LDG

Quy định công bố thông tin

All

Công bố Thông tin

15 - 09 - 2015
1

Giấy Xác Nhận Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2015

Giấy xác nhận tham dự Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công Ty CP Địa Ốc Long Điền

27 - 03 - 2015
19

Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015

Biên bản và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/3/2015 của công ty CP Địa ốc Long Điền

Báo cáo tài chính

1

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Soát Xét 6 Tháng Năm 2015

2

Báo Cáo Tài Chính Riêng Soát Xét 6 Tháng Năm 2015

3

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

4

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo Quản trị công ty

1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Đại hội cổ đông

All

Báo cáo thường niên

1

Báo cáo thường niên năm 2014

Điều lệ - Quy chế

All

http://www.ldggroup.vn/
http://www.ldggroup.vn/catalog/view/theme/