Quan hệ Cổ đông
Quan hệ Cổ đông

Cổ phiếu LDG

Công bố Thông tin

14 - 06 - 2017
61

Công Văn Số 125 V/v Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Báo cáo tài chính

1

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III/2018

2

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý III/2018

3

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 2018

4

Báo Cáo Tài Chính Riêng Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét 2018

5

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II/2018

6

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý II/2018

7

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý I/2018

8

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý I/2018

9

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2017 Đã Được Kiểm Toán

10

Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2017 Đã Được Kiểm Toán

11

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV/2017

12

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý IV/2017

13

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III/2017

14

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý III/2017

15

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét

16

Báo Cáo Tài Chính Giữa Niên Độ Đã Được Soát Xét

17

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II/2017

18

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý II/2017

19

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 1/2017

20

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 1/2017

21

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2016 Đã Được Kiểm Toán

22

Báo Cáo Tài Chính Riêng Năm 2016 Đã Được Kiểm Toán

23

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2016

24

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý IV Năm 2016

25

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III/2016

26

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý III/2016

27

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II/2016

28

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý II/2016

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2016

30

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2016

31

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Năm 2015 Đã Được Kiểm Toán

32

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2015 Đã Được Kiểm Toán

33

Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý 4/2015

34

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 4/2015

35

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2015

36

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý 3/2015

37

Báo Cáo Tài Chính Công Ty Mẹ Quý 3/2015

38

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2015

39

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2015

40

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Soát Xét 6 Tháng Năm 2015

41

Báo Cáo Tài Chính Riêng Soát Xét 6 Tháng Năm 2015

42

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2015

43

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2014

44

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014

45

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2013

46

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013

47

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

48

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

49

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

Báo cáo Quản trị công ty

1

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2018

2

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Niêm Yết (Năm 2017)

3

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2017

4

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2016

5

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2016

6

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2015

7

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2015

8

Báo cáo tình hình quản trị công ty (Năm 2014)

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

1

Báo Cáo Thường Niên Năm 2017

2

Báo Cáo Thường Niên Năm 2016

3

Báo cáo thường niên năm 2015

4

Báo cáo thường niên năm 2014

Điều lệ - Quy chế

Tất cả

1

Quy Chế Tổ Chức & Hoạt Động Của HĐQT

2

Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG Năm 2018

3

Quy Chế Nội Bộ & Quản Trị Công Ty - Công Ty CP Đầu Tư LDG

http://www.ldggroup.vn/
http://www.ldggroup.vn/catalog/view/theme/