Giới thiệu
Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành 1 trong 5 công ty phát triển Bất động sản và dịch vụ du lịch tốt nhất Việt Nam.
To be one of the best top five property development and hospitality services corporations in Vietnam.

Giá trị cốt lõi

Khát vọng/ Aspiration
Chuyên nghiệp/ Professional
Chính trực/ Integrity
Nhân văn/ Humanity

Sứ Mệnh

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao giá trị cuộc sống
Providing the preeminent products & services, enhance the value of life

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Phim - Ảnh tư liệu

http://www.ldggroup.vn/
http://www.ldggroup.vn/catalog/view/theme/